Lựa Chọn Đầu Đọc HID

Readers 

Understanding HID Global Readers 

What should I know about security keysets?

How can I order HID Elite configured readers?

How can I check the status of my order?

Selecting the Right Readers

iCLASS SE Readers [Recommended Technology]

iCLASS SE Reader - Seos Profile with Bluetooth Option

Page    7

iCLASS SE Reader - Standard Profile with Bluetooth Option

9

iCLASS SE Reader - Standard Profile

11

iCLASS SE Reader – Magnetic Stripe

13

pivCLASS Reader - FIPS 201 Strong Authentication

15

pivCLASS Reader - Wiegand or OSDP

17

iCLASS SE U90 - UHF Long Range Reader

19

iCLASS SE Reader Accessories

21

iCLASS Readers

bioCLASS Biometric Reader/Enroller - 6180 / 6188

Page  24

iCLASS LCD Reader - 6170 / 6178

25

iCLASS Read/Write Reader - 6101 / 6141 / 6111 / 6121 / 6131 / 6171

26

EDGE® Reader - EDGE EVO® Solo

27

iCLASS Reader Accessories

28

HID Proximity Readers

ProxPoint Plus Proximity Reader - 6005 / 6008

Page  29

MiniProx Proximity Reader - 5365 / 5368

30

ProxPro Family Proximity Reader - 5455 / 5458 / 5355 5355K / 5352 / 5358

31

ThinLine II Proximity Reader - 5395 / 5398

32

MaxiProx Proximity Reader - 5375

33

EntryProx Proximity Reader - 4045

34

HID Proximity Reader Accessories

35Share this story, choose your platform!

TRUNG TÂM HƯỚNG DẪN

TECHCARD sẽ giúp bạn tìm hiểu mọi thứ bạn cần biết về hệ thống thẻ và máy in, hệ thống kiểm soát ra vào với lời khuyên quan trọng khi thiết lập hệ thống mới